Globa

Globa  - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Globos rūšyslaikinoji globa  ir nuolatinė globa .

Vaiko laikinoji globa : laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.
Laikinosios globos tikslas  - grąžinti vaiką į biologinę šeimą.
Laikinoji globa  nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Nuolatinė globa  nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.
Nuolatinė globa  nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas  - asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji  ar nuolatinė globa .

Globėjo pareigos:
Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 •  užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
 •  rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi;
 •  auklėti vaiką;
 •  sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos  institucijomis;
 •  netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
 •  palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko  vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
 •  rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
 •  rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

 Kas gali tapti globėjais:
 Vaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų. Jeigu vaiką globoti pageidauja artimas giminaitis, jis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų. Asmuo, norintis tapti globėju, turi būti įvertintas ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką. Asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais, atranką ir mokymus organizuoja rajono (miesto) Vaiko teisių apsaugos tarnyba (skyrius) ar jos socialiniai partneriai. 

Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais:

 •  asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimas giminaitis;
 •  asmuo, pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu;
 •  asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko;
 •  asmuo, anksčiau buvės globėju ir nušalintas nuo globėjo pareigų;
 •  asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus;
 •  asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimą giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.

 Jei Jūs norite tapti globėjais, Jums reikia:
 Kreiptis į savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių).

(informaciją pateikė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos
 ir darbo ministerijos)

Daugiau informacijos galite rasti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje:  www.ivaikinimas.lt

LICENZIJA SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI